Kontakty

Stálá služba tel : 602 53 93 88

Kancelář Pohřební služby - Jablunkov 

Mariánské náměstí 11 v budově advokátní kanceláře 

v přízemí 

(na straně náměstí kde se nachází kašna)

Jan Sadový

Mariánské náměstí 11, 739 91, Jablunkov

Ič : 87783053

Dič : CZ8607255470

Pracovní doba

Pondělí - Pátek

7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00

V případě převozu nebo sepsání pohřbu volejte tel. 602 539 388

možno platit kartou


Pobočka Bystřice nad Olší 

Jan Sadový

Bystřice 1013, 739 95 Bystřice (Pod hřbitovem)

Pracovní doba

Pondělí až Pátek:
8.00 - 15.00

možno platit kartou


Hnojník

Jan Sadový

Hnojník 116, 739 53 Hnojník (Česká Pošta)

Pracovní doba

Pondělí až Pátek : 8.00-15.00

možno platit kartou


Mimo pracovní dobu

je možno pohřeb sjednat kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na těchto telefonních číslech:

Informace pro spotřebitele

Pohřební služba Jan Sadový informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz


Informace pro klienty GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR").

A.
Správce osobních údajů
Jan Sadový, IČ: 87783053, zapsáný na živnostenském úřadu v Jablunkově pod č.j. : ZU/325/2019/Ja/7 ze dne 17.4.2019, (dále jen "správce") tímto v souladu s čl. 12 GDPR poskytuje informace svým klientům o zpracovávání osobních údajů a právech v souvislosti s jejich ochranou.
B.
V jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém je nám klient poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností, abychom mohli nabízet a poskytovat naše služby, ale také, abychom chránili naše oprávněné zájmy.
C.
Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?
Osobní údaje získáváme

 • přímo od svých klientů, (dále také "subjekt osobních údajů"), při jednání o smluvním vztahu, při uzavírání smluvního vztahu nebo v průběhu jeho plnění,
 • od třetích osob, které jsou k tomu oprávněné na základě Vašeho smluvního vztahu nebo jiného zastoupení k jednání,
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)


D.
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem našeho zpracovávání

 • Základní identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (např. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa bydliště, státní příslušnost)
 • Údaje umožňující kontakt s klientem (např. kontaktní adresy, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • Fakturační údaje (např. bankovní spojení)
 • Údaje poskytnuté pro plnění smlouvy (např. údaje pro zajištění matričních náležitostí, zahraničních služeb, apod.)
 • Údaje poskytnuté nad rámec plnění smluvního vztahu či příslušných zákonných oprávnění zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta nebo jiného subjektu údajů (např. fotografie a videozáznamy)


E.
K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje zpracováváme bez nutnosti souhlasu klientů pro účel

 • jednání o smluvním vztahu a uzavření smluvního vztahu,
 • plnění smlouvy,
 • ochrana oprávněných zájmů správce nebo jiných dotčených osob (např. reklamace, vymáhání pohledávek),
 • plnění zákonných povinností z naší strany
 • ochrana důležitých zájmů klienta

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, je však pro účely jednání o smluvním vztahu, uzavření vztahu a plnění smlouvy nezbytné. V případě neposkytnutí nezbytných údajů k tomuto účelu nemůžeme s klientem uzavřít smluvní vztah a zajistit splnění z něho vyplývajících práv a povinností.
Mimo osobních údajů zpracovávaných bez nutnosti souhlasu klienta, zpracováváme s výslovným souhlasem klienta osobní data pro účely uvedené v rámci daného souhlasu (např. fotografie a videozáznamy). Takovýto udělený souhlas ke zpracování osobních údajů trvá do jeho odvolání.
Souhlas k danému účelu může klient kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením zaslaným na adresu našeho sídla nebo e-mailem na adresu: pohrebni.sadovy@quick.cz,
Prohlášení musí obsahovat, kdo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podává a k jakému konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů se odvolání vztahuje.

F.
Komu mohou být předávány zpracovávané osobní údaje?
Osobní data námi zpracovávaná mohou být vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytována také

 • v rámci plnění smlouvy přímým dodavatelům jednotlivých služeb
 • v rámci plnění smlouvy příslušným úřadům, vč. předání příslušných dokladů
 • státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce

G.
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí určení zaměstnanci a smluvně pověření poskytovatelé IT služeb. Zpracování je prováděno v listinné i elektronické podobě v provozovnách, pobočkách a našem sídle, příp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím IT aplikací nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržování bezpečnostních zásad pro správu a zpracovávání osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

H.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu a příslušných právních předpisů. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

I.
Poučení a práva v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje, pokud:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto klienta,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů klienta nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody klientů vyžadující ochranu osobních údajů.


Při zpracovávání osobních údajů může klient v souladu s GDPR uplatnit u nás tato svá práva:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům a informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o zdroji osobních údajů,
 • právo na opravu neaktuálních či nepřesných údajů, právo na výmaz (právo být zapomenut),
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci.

Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že my nebo náš pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může vznést námitku nebo nás požádat o vysvětlení, či požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav.
Veškerá práva týkající se zpracování osobních údajů může klient u nás uplatnit, a to písemně na adrese sídla společnosti nebo e-mailem na adrese: pohrebni.sadovy@quick.cz
Každý klient se může kdykoliv obrátit se svým podnětem či stížnosti ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Tato pravidla platí od 21. 5. 2018.

Jan Sadový